Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EUROTEAM

I. Postanowienia ogólne
1. Klub obiera za swoją siedzibę Publiczne Gimnazjum nr 4  im. Ks. Czartoryskich  w Jarosławiu
2. Opiekunami klubu są nauczyciele pracujący w tej placówce desygnowani przez  dyrektora szkoły
3. Klub działa na zasadach koła zainteresowań
4. Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony

II. Cele i założenia klubu
CELE KLUBU
a) informowanie młodzieży szkolnej o działaniach na rzecz integracji europejskiej
b) poszerzenie wiedzy na temat Europy (różne aspekty: geografia, historia, kultura, gospodarka, itd.)
c) pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich oraz innych organizacjach międzynarodowych
d) budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, o tradycje europejskie, ojczyste i regionalne oraz świadomość językową
e) rozbudzanie wśród uczniów wzajemnej tolerancji i szacunku
f) kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionalnej
ZADANIA KLUBU
a) organizowanie spotkań informacyjnych, konkursów różnego rodzaju akcji mających na celu promowanie edukacji europejskiej
b) opracowywanie własnych materiałów szkoleniowych, referatów, sprawozdań
c) współpraca z Regionalnym Osrodkiem Debaty Miedzynarodowej, z Fundacją im. Roberta Schumana
d) gromadzenie publikacji z zakresu problematyki europejskiej
e) organizowanie Dnia Europy , Dnia Języków Obcych  w szkole

III. Zasady członkostwa w klubie
1. Członkiem klubu może zostać każdy uczeńPublicznego Gimnazjum nr 4  im. Ks. Czartoryskich  w Jarosławiu
2. Każdy członek klubu ma prawo:
- zgłaszać swoje uwagi związane z działalnością klubu
- uczestniczyć w pracach klubu i głosowaniach
3. Każdy członek klubu ma obowiązek:
- przestrzegać zasad panujących w klubie
- przyczyniania się do realizacji poszczególnych punktów zawartych w statucie
4. Członkostwo w klubie wygasa po ukończeniu szkoły lub złożeniu pisemnej rezygnacji
IV. Zasady działania władz klubu
1. Władzami klubu sąOpiekunowie  Klubu , wybierany w głosowaniu jawnym na  walnym zgromadzeniu członków klubu  Zarząd Klubu oraz Walne Zebranie Członków
2. W skład Zarządu Klubu wchodzą:
- Prezes
- Zastępca Prezesa
- Sekretarz
3. Do kompetencji Zarządu należy :
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
- realizowanie uchwał zebrań
- zwoływanie zebrań
- uchwalanie planów działalności Klubu
- rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Klubu
4. Kadencja zarządu trwa jeden rok
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu
- wybór Prezesa Klubu, jego zastępcy i sekretarza
- podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Klubu
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
W przypadku zmian w statucie wymagana jest obecność na walnym zgromadzeniu co najmniej 75% członków rzeczywistych, a uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów

Dla Ucznia


Stronę najlepiej ogląda się
używając przeglądarki
Mozilla Firefox (pobierz)

Licznik odwiedzin

statystyka