Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Samorząd  Uczniowski działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty
  z 7.09.91./Dz. U. Nr 95, p. 425 r. 1991.
 2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 3.  Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Szkoły.
 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Aktywizowanie zespołowego życia w Szkole.
 2. Zaspokajanie wspólnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
 4. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
 5. Kształtowanie nawyków życia w grupie, liczenia się z potrzebami innych, gotowości wzajemnej pomocy, podporządkowania się interesom zbiorowym, ofiarności dla zespołu, partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
 6. Kształtowanie gotowości samorzutnego podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za realizację zadań.
 7. Kształtowanie samokontroli w urzeczywistnianiu wspólnych i osobistych zadań.
 8. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Rada Samorządu, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel Samorządu Klasowego z każdej klasy.
 2. Zarząd Samorządu, w skład którego wchodzi nie mniej niż 4 i nie więcej niż 11 uczniów.

KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

1.  Rada Samorządu:

  1. ma prawo ustalać zasady organizacji swojej pracy, np. tworzenie sekcji, zespołów uczniowskich do realizacji stałych bądź doraźnych zadań programowych
  2. współdziała z wychowawcami klas
  3. zatwierdza kandydatury do Zarządu Samorządu i bierze udział w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami
  4. kontroluje pracę Zarządu
  5. współuczestniczy w tworzeniu dokumentacji Szkoły.

2.  Zarząd Samorządu:

 1. kieruje bieżącą pracą Samorządu, współpracuje z Radą Samorządu,
 2. zatwierdza wszystkie propozycje Rady dotyczące działalności Samorządu,  realizacji zadań programowych i uprawnień określonych w regulaminie i  Statucie Szkoły
 3. współpracuje z wychowawcami klas i opiekunem Samorządu
 4. współpracuje z organami Szkoły, z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną,  Radą Rodziców
 5. reprezentuje Samorząd wobec jego członków i na zewnątrz
 6. powołuje sekcje, wydaje gazetki szkolne, prowadzi apele w celu informowania ogółu uczniów o swej działalności
 7. opiniuje pracę nauczyciela i przekazuje ją Dyrektorowi Szkoły
 8. dysponuje, w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu
 9. prowadzi dokumentację pracy Samorządu.   

ORDYNACJA WYBORCZA.

  1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.
  2. W organach Samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie Szkoły.
  3. Wybory do organów Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
  4. Rada Samorządu:
   1. członkowie Rady Samorządu są wybierani w miesiącu wrześniu odrębnie w  każdej klasie 
   2. na pierwszym posiedzeniu (do 15 września) dzielą się na sekcje, przydzielają sobie zadania, powołują Komisję Wyborczą
   3. Komisja Wyborcza organizuje i nadzoruje wybory do Zarządu  oraz informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów.
  5. Zarząd Samorządu:
   1. powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych,
    w których uczestniczą wszyscy uczniowie Szkoły 
   2. do Zarządu Samorządu mogą kandydować tylko uczniowie klas drugich gimnazjum i liceum, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia klasy pierwszej średnią ocen co najmniej 3,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania
   3. kandydaci do Zarządu mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej
   4. w powszechnym głosowaniu, które odbywa się nie później niż 30 września, wybierany jest Zarząd Samorządu
   5. przewodniczącym Zarządu zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów
   6. powołani do Zarządu uczniowie przydzielają sobie funkcje: 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
  6. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu. Zebranie   zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
  7. Samorząd jest zobowiązany prowadzić protokoły ze wszystkich swych  posiedzeń.

ODWOŁYWANIE WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI.

 1. Członkowie Rady Samorządu i Zarządu Samorządu mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu nie wywiązywania się ze swoich obowiązków na wniosek członków Rady Samorządu, opiekuna Samorządu, wychowawców lub Dyrekcji Szkoły.
 2. Odwoływanie członków Rady Samorządu i Zarządu Samorządu musi odbyć się na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w obecności odwoływanych przedstawicieli po wcześniejszym sformułowaniu i przedyskutowaniu zarzutów przez członków Rady Samorządu.
 3. Odwoływanie odbywa się na drodze tajnego głosowania członków Rady Samorządu.

FUNDUSZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Fundusz Samorządu Uczniowskiego powstaje:
  1. z dochodów uzyskanych z własnej działalności, np. z organizowanych przez   Samorząd imprez dochodowych (bilety wstępu na dyskotekę, sprzedaż karnetów, serduszek walentynkowych, kiermasze, itp.)
  2. ze środków przekazanych przez sponsorów
  3. z dochodów uzyskanych ze zbiórki surowców wtórnych
  4. z dochodów uzyskanych z dobrowolnych składek uczniowskich.
 2. Fundusz Samorządu Uczniowskiego służy do  finansowania działalności      Samorządu i może być użyty na cele niezbędne do funkcjonowania Samorządu na terenie Szkoły.
 3. Funduszem   Samorządu Uczniowskiego dysponuje Zarząd Samorządu  w porozumieniu z opiekunem Samorządu.  

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Regulamin Samorządu.
 2. Roczny plan pracy.
 3. Rozliczenie finansowe.
 4. Księga protokołów.


OPIEKUN SAMORZĄDU

 1. Pracą Samorządu Uczniowskiego opiekuje się nauczyciel wybrany  w wyborach powszechnych przez uczniów Szkoły.
 2. Kandydatów na funkcję opiekuna Samorządu mogą zgłaszać członkowie Rady, Zarządu lub Dyrektor Szkoły.
 3. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
 4. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.

OPINIOWANIE PRACY NAUCZYCIELA.

 1. Oceniając pracę danego nauczyciela Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii  Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorządy Klasowe na zebraniach klasowych sporządzają opinię o pracy nauczyciela wg określonych kryteriów:
  1. przestrzeganie praw ucznia
  2. oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze na klasę
  3. ocenianie uczniów – przestrzeganie zasad oceniania
  4. posiadanie następujących cech: takt, życzliwość, obiektywizm, sprawiedliwość, umiejętność przekazywania wiedzy, umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów
  5. troska o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia.
 3. Samorządy Klasowe przekazują swoją opinię na piśmie przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Przewodniczący Samorządu ustala wraz z Zarządem ostateczną opinię.

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka