Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu


Na podstawie art. 53 i 54 USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
działa Rada Rodziców.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
   i rodziców;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 1. Cele i zadania Rady Rodziców:
  1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
   a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów szkoły.
  2. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji szkoły.
  3. Zadaniami Rady są w szczególności:
   • pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
   • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy,
   • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, zwłaszcza zaś na:
    • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole
     i klasie,
    • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka
     i jego postaw lub trudności,
    • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
    • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,
    • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat szkoły,
    • wybranie formy ubezpieczeniowej dla uczniów,
   • określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 2. Organizacja działań Rady Rodziców:
  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów klasy.
  2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się
   z 3 osób, tak aby można było powierzyć im funkcję przewodniczącego, skarbnika
   i sekretarza, oraz przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły (jeden z klasy)
  3. Wybrani przedstawiciele klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
  4. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
   1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
   2. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
  5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie to jest zwoływane w czasie kadencji Rady.
  6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków, tak aby można było wyłonić: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
  7. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
  8. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę na pierwszym swoim posiedzeniu.
  9. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań. Komisje i zespoły mogą być tworzone z członków Prezydium, członków Rady Rodziców lub osób z poza szkoły, współdziałających
   z rodzicami w charakterze ekspertów.
  10. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata.
  11. Członkowie klasowych rad rodziców z klas programowo najwyższych lub których dzieci opuściły Szkołę podczas trwania kadencji Rady, zostają zastąpieni przez nowo wybranych przedstawicieli klasowych rad rodziców.
 3. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organów wewnętrznych:
  1. Uchwały podejmowane się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
  2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący organu.
  3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły.
  4. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.
   Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.
 4. Wybory do organów Rady Rodziców:
  1. Wybory do Rady Rodziców (klasowej rady rodziców) odbywają się głosowaniu tajnym, wybory do Prezydium Rady Rodziców i do komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
  2. wybory do klasowych Rad Rodziców oraz przedstawicieli do szkolnej Rady Rodziców odbywają się na pierwszym spotkaniu do 10 października roku szkolnego
  3. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc dla niego ustalonych.
  4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie, a jeżeli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym – pisemnie, swoją zgodę na kandydowanie.
  5. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 5. Ustala się następujący porządek obrad dla plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja mandatowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza.
  2. Wybory do tych komisji są jawne.
  3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.
  5. Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
  6. Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.
  7. Dyskusja plenarna.
  8. Uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców.
  9. Wybory nowych organów Rady Rodziców:
   • ustalenie przez komisje mandatową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
   • przedstawienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
   • wybór komisji skrutacyjnej,
   • głosowanie,
   • ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej,
 6. Pozostałe plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują porządek jak w punkcie 5) z tym, że opuszcza się punkt i) dotyczący wyborów.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w pkt.5d) nie zawiera absolutorium, lecz jedynie wnioski i zalecenia pokontrolne.
 8. Plan pracy Rady Rodziców i jej organów:
  1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
  2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 klasowych rad rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady Rodziców.
  3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  4. Na swoje posiedzenie Prezydium zaprasza dyrektora szkoły i inne osoby.
  5. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, który jest prowadzony przez sekretarza Prezydium.
  6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się obligatoryjnie przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
  7. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców albo rady rodziców klasy.
  8. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane:
   • plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców,
   • Prezydium Rady Rodziców.
  9. Formy i częstotliwości działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynika z potrzeb realizacji zadań, jakich te zespoły się podjęły.
  10. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.
  11. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być mniejsza niż liczba wywiadówek szkolnych.
 9. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
  1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły
   z następujących środków:
   • składki rodziców,
   • wpłaty osób fizycznych, organizowane przez Radę Rodziców dla rodziców
    i mieszkańców środowiska Szkoły,
   • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców
    i mieszkańców środowiska Szkoły,
   • z działalności o charakterze inicjatyw gospodarczych.
  2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego.
  3. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły Prezydium Rady Rodziców.
  4. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka wnoszona jest na jedno dziecko.
  5. Klasowa rada rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
  6. Obniżenie składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
  7. Wnioski w sprawie obniżenia wartości składki lub zwolnienia z jej uiszczenia składają zainteresowani rodzice albo wychowawca klasy.
  8. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.
 10. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców:
  1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców przedstawia się następująco:
  2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej głównie na następujące cele:
   1. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
   2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
    • sfinansowanie nagród książkowych dla uczniów
   3. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
   4. prezenty z okazji 25, 30, 35, 40–lecia pracy zawodowej pracowników szkoły, odejścia na rentę lub emeryturę,
   5. zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
   6. finansowanie niezbędnych remontów,
   7. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości
    i rachunkowości Rady Rodziców,
   8. zakup środków czystości,
   9. dofinansowanie publikacji szkolnych,
   10. inne wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły,
   11. wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych niż składka rodzicielska źródeł może być przeznaczona na:
    • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak np. budowa pracowni lub gabinetu przedmiotowego czy wyposażenia szkoły
     w określoną aparaturę,
    • przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej.
  3. Sposób wydatkowania środków finansowych może być w części zależny od życzeń lub wskazań osób lub organizacji wypłacających te środki na rzecz Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować te środki na inne cele dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody fundatora.
 11. Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców:
  1. Do obsługi księgowo–rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, zatrudnia się siłę fachową wymiarze określonym przez Prezydium Rady Rodziców.
  2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.
  3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowanych regulują odrębne przepisy.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz władze pozostałych organów szkoły.
  2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia rodzicom realizację uprawnień ustawowych i statutowych, określonych niniejszym regulaminem.
  3. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną lub podległych im pracowników – Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne uwagi na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub władz pozostałych organów, na które na prawo oczekiwać odpowiedzi.
  4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej bądź nie udzielenia wyczerpującej wypowiedzi na złożenie założenie Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego szkołę z prośbą o rozstrzygnięcie sporu.
  5. Członkowie klasowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.
   Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w punkcie 3) niniejszego regulaminu.

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka