Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
 

P U „Nasza Szkoła"

 Opracowanie i Wdrożenie Programów

Rozwoju Szkół Polski Wschodniej 

projekt finansowany przez Unię Europejską

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich przystąpili do realizacji Projektu „Nasza Szkoła” - Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej, który wdrażany był przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie na zlecenie MEN w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.Pozyskane w ten sposób środki wykorzystano do zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych uczniów pochodzących ze wsi i z miasta. Pomoc uczniom odbywała się w ramach zajęć wyrównawczych, fakultetów, warsztatów edukacyjnych i indywidualnych konsultacji. Starano się również zmotywować uczniów do samokształcenia proponując innowacyjne formy pracy, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. W ramach trzech obszarów Projektu „Nasza Szkoła” podjęto realizację 13 zdań. W zakresie Obszaru I „Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem)” były to:

 • „Matematyka to nie czarna magia” – zajęcia wspierające z matematykiJęzyk polski na 100%
 • „Zdrowym i sprawnym być” – zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • „Z matematyką za pan brat”

W zakresie Obszaru II „Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej” zrealizowano następujące zadania:

 • „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”
 • „I ty możesz zostać dziennikarzem!”- warsztaty dziennikarskie
 • Systemy identyfikacji wizualnej – grafika komputerowa
 • Zajęcia laboratoryjno - terenowe z biologii
 • Śpiewać każdy może – Klub Muzyczny Kotłownia
 • „Myślę więc jestem, jestem więc wierzę” – zajęcia filozoficzno – teologiczne
W zakresie Obszaru III „Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej” zrealizowano:
 • Zdrowie masz tylko jedno
 • „Szansa na sukces”- konkurs piosenki europejskiej
 • „Jak oni to robią?” Prezentacja dokonań artystycznych na forum lokalnej społeczności.

W okresie od 1 września 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. zrealizowano 669 godzin dydaktycznych,  w przeprowadzenie których zaangażowano:  15 nauczycieli i 9 instruktorów.
Z zajęć organizowanych w ramach Projektu „Nasza Szkoła” skorzystało w sumie 230 uczniów liceum, pracujących w 23 grupach tematycznych. Oprócz zajęć organizowanych w szkole uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w 9 wyjazdach edukacyjnych. Skorzystało z nich 244 licealistów. 

 Efekty realizacji zadań Programu Rozwoju Szkoły 

 1. Zajęcia umożliwiające uczniom wyrównanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią
  a miastem):
 2. „Matematyka to nie czarna magia” to zajęcia skierowane do uczniów klas I liceum, wywodzących się z różnych szkół gimnazjalnych, prezentujących bardzo różny poziom wiadomości i umiejętności matematycznych. Diagnoza wstępna wykazała ogromną potrzebę zorganizowania dla nich zajęć wyrównawczych.       W związku z tym utworzyliśmy trzy grupy uczniów, które krok po kroku uzupełniały zaległości według szczegółowego rozkładu.Aby wesprzeć psychologicznie uczniów, zaprosiliśmy do współpracy pedagoga szkolnego. Zaproponowane warsztaty- jak radzić sobie ze stresem oraz sposoby komunikacji - pozwoliły uczniom lepiej zaaklimatyzować się w nowym środowisku.Oprócz żmudnych, ale przynoszących efekty ćwiczeń utrwalających, rozwiązywaliśmy łamigłówki matematyczne. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia z wykorzystaniem komputera. Komputerowe rozwiązywanie testów oraz prezentacje procentowe urozmaiciły pracę. Na zakończenie uczniowie napisali sprawdzian, pokazujący stopień opanowania umiejętności rozwiązywania równań i nierówności z jedną niewiadomą. Większość uczniów osiągnęła znacznie lepszy wynik niż w teście na wejście. O przydatności prowadzonych zajęć świadczą również ankiety. Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że zajęcia te były im potrzebne i pomogły w nadrobieniu zaległości. Ponadto uczniowie nabyli cenną umiejętność samodzielnego uczenia się.  

  „Język polski na 100%” to program zajęć wyrównawczych, którego głównym celem było usystematyzowanie wiedzy polonistycznej i właściwe opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego. Zajęcia skierowane były do uczniów klas I, II i III LO, którzy osiągnęli najsłabsze wyniki z języka polskiego (klasy II i III) oraz do tych,  którzy mieli niskie wyniki na egzaminie gimnazjalnym (klasy I). Uczniów, na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, wskazali  nauczyciele języka polskiego.Młodzież pod okiem nauczycieli pracowała w trzech grupach,  w każdej odbyło się 36 godzin zajęć w okresie od września 2007 do stycznia 2008 roku. W trakcie pracy prowadzący zwrócili uwagę na kluczowe umiejętności niezbędne uczniom do dalszej edukacji. Udział w proponowanych zajęciach pozwolił na częściowe wyrównanie dysproporcji między uczniami w klasie oraz stworzył szansę na ukończenie przez nich szkoły. Ze względu na duży zakres wiedzy i umiejętności, które powinien opanować uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zajęcia, mimo zakończenia Projektu, będą kontynuowane, aby stworzyć  jak najbardziej dogodne warunki dalszego kształcenia przyszłego absolwenta. 

  „Zdrowym i sprawnym być” – zajęcia rekreacyjno – sportowe.
  Celem tego programu było stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, zwiększania własnej sprawności fizycznej, poszukiwania własnych uzdolnień i zainteresowań, wyrównanie dysproporcji w umiejętnościach ruchowych, a także rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej  o charakterze turystyczno- rekreacyjnym (np. kurs podstaw tańca towarzyskiego, wyjazd edukacyjny na mecz piłki siatkowej do Rzeszowa).Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I LO. 

  „Z matematyką za pan brat” - program tego zadania skierowany był do uczniów II i III klasy LO, którzy w poprzednich latach wykazywali trudności w przyswojeniu podstawowych treści z matematyki. Dobór uczestników odbywał się po uprzedniej analizie wyników nauczania w poprzednim roku szkolnym. Na tej podstawie ukształtowały się trzy grupy – dwie obejmujące uczniów klas drugich i jedna przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej. Łącznie w zajęciach wzięło udział 37 uczniów. Dla każdej grupy został odpowiednio dobrany program, który współgrał z treściami realizowanymi na lekcjach. Zajęcia dawały szansę na lepsze zrozumienie tematów, dodatkowe wyjaśnienia i ugruntowanie wiedzy. Prowadzący stosowali różnorodne formy pracy – pracę w grupach, indywidualną pod nadzorem nauczyciela.Wprowadzono także innowacyjne formy nauczania, jak przekaz zadań i ich rozwiązań drogą elektroniczną. Stopień trudności zadań   i intensywność ich zadawania był dostosowany do możliwości uczniów. Uczestnicy poprzez uzupełnienie braków, częste rozwiązywanie problemów na forum i prezentowanie swoich poglądów stali się bardziej pewni swoich możliwości i poczucia własnej wartości.Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, także wśród uczniów, którzy nie byli stałymi uczestnikami, a okresowo nie radzili sobie z bieżącym materiałem.
  O celowości i sensowności realizacji wyżej wymienionego programu świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów. Wszyscy ankietowani uważają, iż prowadzone zajęcia były potrzebne i należy je kontynuować.  

 3. Zajęcia umożliwiające uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności
  w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej:
 4. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”
  Kontakt z dziełami sztuki czyni człowieka wewnętrznie bogatszym. Aby sztuka mogła odegrać doniosłą rolę trzeba wprowadzać w nią dziecko i uczyć korzystania z jej dzieł.Zajęcia kółka teatralnego zostały zorganizowane po to, by uczniowie czuli swą wartość i prezentowali własne osiągnięcia, a tym samym kształtowali wiele umiejętności i pozytywnych cech charakteru. Taką możliwość dała dobra baza szkoły, gdzie znajduje się mała scena teatralna z odpowiednim zapleczem mieszcząca się w Klubie Kotłownia.W ramach przygotowania do zajęć teatralnych we wrześniu zorganizowaliśmy   wyjazd do teatru w Krakowie. Celem tego wyjazdu było umożliwienie zetknięcia się uczniów ze sztuką i poznanie prawdziwego teatru. Jednocześnie  mieli oni możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat wybitnego polskiego twórcy Stanisława Wyspiańskiego. Odwiedzili między innymi muzeum  w Bronowicach oraz muzeum poświęcone jego twórczości w Krakowie.W październiku natomiast młodzież miała możliwość uczestniczenia w spektaklu w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie   pt. „Moralność pani Dulskiej”. Efektem zajęć teatralnych było przygotowanie spektaklu teatralnego. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności społeczności szkolnej, ale również szerszej publiczności prezentując się na Wielkiej Galerii Artystycznej, która jest imprezą charytatywną o charakterze miejskim.Zajęcia teatralne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ uczniowie mogli zrealizować się w różnych rolach:  jako aktorzy, scenarzyści, kostiumolodzy, czy dekoratorzy. Ciekawe były zarówno ćwiczenia przygotowujące do działań aktorskich (dykcyjne, interpretacyjne, pantomimiczne), jak również sama praca nad spektaklem.Kółko stanowiło dopełnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej szczególnie dla  klasy o ukierunkowaniu humanistyczno- artystycznym.Edukacja kulturalna to integralny składnik programu dydaktyczno – wychowawczego: zajęcia teatralne zachęcają do czytania, pobudzają zainteresowania, wzbogacają słownictwo, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne, uczą pracy w grupie, odpowiedzialności, poszerzają wiedzę o teatrze. Dlatego ważne jest ,by stworzyć uczniom uzdolnionym aktorsko i plastycznie możliwości rozwijania zainteresowań i zdobywania dodatkowej wiedzy. Wskazane jest więc dalsze prowadzenie zajęć, aby uzdolnieni artystycznie uczniowie mieli  nadal szansę rozwijać swoje predyspozycje. 

  "I ty możesz zostać dziennikarzem" to warsztaty dziennikarskie skierowane do uczniów uzdolnionych nie tylko polonistycznie, lecz również do tych, którzy interesują się informatyką, fotografią, rysunkiem, problematyką społeczną, psychologiczną i innymi. Celem programu było przyspieszenie rozwoju ucznia zdolnego klas licealnych, a w szczególności rozwijanie jego predyspozycji dziennikarskich. Podejmowane działania nastawione były na wyposażenie uczniów w większy zakres wiedzy i umiejętności związanych z pracą dziennikarza.W czasie trwania zajęć uczniowie uczyli się redagowania różnorodnych gatunków dziennikarskich takich jak: wywiad, sprawozdanie, recenzja, notatka i informacja prasowa. Doskonalili oni umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym, czytania ze zrozumieniem, komunikowania się
  i
  twórczej aktywności. Poznali historię czasopiśmiennictwa, jak również rodzaje czasopism i gazet oraz ich adresatów. Na zajęciach uczniowie dzielili się wiedzą  z zakresu pozyskiwania z Internetu wielu ciekawych informacji, które można wykorzystać przy redagowaniu artykułu prasowego. Nauczyli się również obsługi kserokopiarki. Omawiali zagadnienia związane z etyką dziennikarską, tworząc zasady rzetelnego przekazu informacji oraz wyróżniając cechy przekazu obiektywnego i subiektywnego. Opracowali strategię reklamową pisma „Bez Nazwy”, projekt afiszu reklamującego najnowszy numer i zasady kolportażu. Ponadto uczniowie uczestniczyli  w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Jarosławiu. Gościem tego spotkania był współczesny pisarz i eseista Andrzej Stasiuk. Podczas dyskusji uczniowie doskonalili umiejętność gromadzenia
  i selekcjonowania materiału poprzez sporządzanie notatek. Na zakończenie przedstawiciele dziennikarzy przeprowadzili wywiad z pisarzem. 23 listopada redakcję szkolnej gazetki odwiedziła dziennikarka „Super Nowości” pani Monika Kamińska. Przeprowadziła z uczniami zajęcia warsztatowe z zakresu pisania notki prasowej, artykułu i informacji. Opowiadała o pracy redakcji swojej gazety, sposobach zdobywania ciekawych tematów oraz etyce dziennikarza. W czasie trwania zadania wydano pięć numerów gazety „Bez Nazwy”. W grudniu 2007 roku redakcja przystąpiła do „Konkursu na Najciekawszą Gazetkę Szkolną” zorganizowanego w ramach Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu przez Bibliotekę Pedagogiczną w Przemyślu Filia w Jarosławiu pod patronatem Starosty Jarosławskiego i Burmistrz Miasta Jarosławia. 24 stycznia decyzją jury otrzymaliśmy II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto uczniowie Małgorzata Szamańska i Tomir Mazur zostali uhonorowani dodatkowym wyróżnieniem za wywiad z Andrzejem Stasiukiem zamieszczonym w grudniowym numerze „Bez Nazwy”. Założenia programowe zadania zostały zrealizowane. Na zakończenie zajęć wszyscy wypełnili ankietę ewaluacyjną, w której zadano cztery pytania. Analiza ankiety, jak i rozmowy z uczestnikami i ich rodzicami wskazują na potrzebę prowadzenia tego typu zajęć w dalszej edukacji uczniów.  

  Systemy identyfikacji wizualnej – grafika komputerowa.
  Były to zajęcia prowadzone w zakresie pojmowania i percepcji znaków współczesnych, poparte czynnikami artystycznymi faktycznego uczestnictwa
  w procesie tworzenia i kreacji lokalnych zjawisk artystyczno – kulturowych.Istotą tego zadania było zapoznanie młodzieży z profesjonalnym pakietem graficznym Corel DRAW, dzięki któremu uczestnicy projektu angażowali się i byli prawdziwymi animatorami wydarzeń kulturalnych we własnej szkole. W ten sposób oprócz celów poznawczych zostałyby wykorzystane również cele motywacyjne procesu kształcenia.Adresatem byli uczniowie liceum, szczególnie klas humanistycznych, którym zostało umożliwione zdobywanie dodatkowej wiedzy w zakresie posługiwania się programem graficznym, rozwijanie umiejętności w kontekście dalszego kształcenia, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Podczas trwania projektu uczestnicy mieli możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego w różnych formach, a także możliwość wspierania działań innych zadań.Uczestnicy projektu dość swobodnie poruszają się po pulpicie roboczym, korzystając jednocześnie z paska narzędzi, wykorzystując dogłębnie edycje węzłów /modyfikacja przez dodawanie, odejmowanie, łączenie redukcja/.Poznali również interakcyjne narzędzia modyfikacji obiektu /interakcyjna przeźroczystość, wypełnienie oraz cień/. Oprócz tego uczestnicy zapoznali się ze sposobami przygotowania projektów do druku pod różne techniki drukarskie. Wykorzystywali zakupione w tym celu urządzenie peryferyjne /drukarkę laserową/.Wszystkie ćwiczenia były oparte na bazie realizowanych projektów, wśród których znalazł się między innymi projekt okładki na płytę „Leć kolędo leć”,  projekt obwoluty czasopisma szkolnego „Bez nazwy”, realizacja własnego logotypu wraz z wizytówką, projekt plakatu spektaklu teatralnego, zaproszenia i scenografii.Zaszczepione w młodzieży idee projektu nie zostaną zapomniane i będą przynosiły owoce w postaci zaangażowania uczestników  w realizację różnych szkolnych przedsięwzięć kulturalnych i nie tylko.  

  Zajęcia laboratoryjno terenowe z biologii obejmowały 4 działania. W ramach działania pierwszego uczniowie klasy biologiczno- chemicznej przeprowadzali doświadczenia biologiczne. Poznali zasady metodologii  badań biologicznych. Nabywali umiejętności formułowania problemów badawczych i stawania hipotez, opracowywania wyników i wnioskowania oraz praktycznego wykonywania doświadczeń. Uczniowie samodzielnie wykonywali eksperymenty pod kierunkiem nauczyciela, posługując się odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym. Podczas zajęć formułowali problemy badawcze,  dokonywali obserwacji, prezentacji oraz interpretacji badań oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. W ramach działania drugiego uczniowie przeprowadzili obserwacje mikroskopowe. Wykonywali proste preparaty mikroskopowe na materiale roślinnym. Prowadzili obserwacje tkanek  i organów roślinnych. W ramach działania trzeciego uczniowie odbyli zajęcia warsztatowe w arboretum  w Bolestraszycach i Leśnym Kompleksie Promocyjnym - Lasy Birczańskie w Birczy. Podczas warsztatów uczniowie poznali zasady klasyfikowania organizmów, zróżnicowanie świata organicznego oraz charakterystyczne cechy budowy poszczególnych grup roślin. Nabyli umiejętność rozpoznawania gatunków w ich naturalnym środowisku i doskonalili  umiejętność posługiwania się terminologią biologiczną. Zrealizowali ścieżkę dydaktyczną - Bobrowa dolina, gdzie znajduję się naturalna ostoja bobrów.  Zwiedzali wystawę gatunkową fauny i flory w Leśnym Kompleksie Promocyjnym - Lasy Birczańskie, odbyli także spotkanie z leśniczym.W ramach działania czwartego uczniowie założyli hodowlę akwariową w pracowni biologicznej. Poznali podstawowe wyposażenie akwarium oraz kolejne czynności, jakie należy wykonać podczas zakładania oraz długoterminowego prowadzenia hodowli w szkole i w domu.Poznali gatunki ryb różnych środowisk wodnych , charakterystyczne cechy budowy, zależności między organizmami i środowiskiem  oraz  wymagania i sposoby pielęgnacji hodowli.Prowadzenie hodowli uwrażliwia na piękno przyrody, rozwija zainteresowania biologiczne, umożliwia efektywne współdziałanie  w zespole, uczy obowiązkowości i odpowiedzialności . 

  „Śpiewać każdy może” – Klub muzyczny Kotłownia.  W bieżącym roku szkolnym mamy po raz pierwszy klasę liceum o profilu artystycznym. Jest więc duża grupa uczniów uzdolnionych, która nie miała do tej pory większych możliwości rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. W realizacji tego zadania uczestniczyła więc znaczna liczba uczniów z tej klasy. Realizację zadania rozpoczęliśmy wspólnym ogniskiem w miejscowości Olchowa, gdzie poznaliśmy się bliżej, mówiliśmy o swoich zainteresowaniach i śpiewaliśmy piosenki turystyczne. W końcowym efekcie uczniowie wybrali sobie zajęcia, w których chcieli uczestniczyć. Grupa 12 uczniów uzdolnionych wokalnie rozpoczęła pracę od zajęć  z zakresu emisji głosu. W ciągu 18 godzin nauczyli się jak rozgrzewać swój aparat mowy, brać oddech, poprawnie wymawiać poszczególne głoski, artykułować je. Efekty tych zajęć były widoczne na zajęciach z solistami i zespołem wokalnym. Z tygodnia na tydzień było coraz lepiej. Prawie równolegle rozpoczęliśmy pracę z solistami i zespołem wokalnym. Pierwszy opracowywany repertuar to kolędy, później pracowaliśmy już na dowolnym repertuarze. Praca była dosyć trudna, gdyż poziom uczestników był bardzo zróżnicowany,  a ich chęci często przerastały możliwości. Kolędy nagraliśmy w szkole na płytę. Było to dla uczniów wielkim przeżyciem. Każdy miał w tym roku na święta kolędy we własnym wykonaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość nauki obsługi sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W zajęciach uczestniczyli chłopcy. Nauczyli się podłączać sprzęt nagłaśniający i bezpiecznie obsługiwać, a także poznali zasady obsługi sprzętu oświetleniowego i urządzeń radiowęzła szkolnego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nauka nagrywania utworów na płyty, aranżacji muzycznych oraz audycji i programów do radiowęzła szkolnego. Na podkreślenie zasługuje to, że swoje umiejętności sprawdzili w konkretnym działaniu podczas obsługi imprez: Szansa na sukces – część I i II, konkurs europejski, akademie szkolne oraz przy nagrywaniu płyt z tych imprez. 

  „Myślę więc jestem, jestem więc wierzę” to program zajęć  filozoficzno – teologicznych skierowanych  do uczniów, którzy wykazywali zainteresowania zagadnieniami natury egzystencjalnej. W toku realizacji zajęć uczniowie  przyswoili sobie wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z historią filozofii, związku między filozofią i teologią, związku pewnych prądów myślowych z powstaniem totalitaryzmu. Uczniowie poznali rolę filozofii w obronie kształtującej się doktryny chrześcijańskiej. Ponadto poznali  wybrane dziedziny teologii i relacje między rozumem a wiarą.Na zajęciach uczniowie pracowali z tekstami, prowadzili dyskusje, zadawali pytania natury filozoficznej i religijnej, poszukiwali związków przyczynowo – skutkowych w wydarzeniach historycznych, co zostało uwidocznione w napisanym w ramach zajęć artykule do gazetki szkolnej.Ponadto uczestnicy zajęć brali udział w wyjeździe do Lublina, gdzie zwiedzili niemiecki obóz koncentracyjny „Majdanek”, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas zwiedzania uczelni zostali oprowadzeni przez jej przedstawicielkę i mieli okazję rozmawiać ze studentami.   
 5. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji
  i aktywności obywatelskiej:

  Program prozdrowotny „Zdrowie masz tylko jedno” zawierał  4 działania. Działanie pierwsze było podzielone na bloki tematyczne, poświęcone profilaktyce poszczególnych układów organizmu człowieka. Uczniowie nauczyli się dokonywania pomiarów ciśnienia za pomocą ciśnieniomierzy i przeprowadzili szkolną akcję pomiaru ciśnienia tętniczego wśród uczniów i nauczycieli szkoły. Zapoznali się z podstawowym wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy  oraz działaniem środków farmakologicznych z zestawu I pomocy. Skompletowali apteczkę, która została wykorzystana podczas wycieczki szkolnej.Ponadto uczniowie obejrzeli filmy z zakresu higieny dotyczące problematyki uzależnień, prawidłowego, odżywiania. W zajęciach warsztatowych uczniowie korzystali ze stron internetowych zawierających informacje z dziedziny profilaktyki i higieny oraz wykonali tematyczne prezentacje multimedialne, a także gazetki propagujące zdrowy i aktywny tryb życia.      W ramach działania drugiego w dniach 26-28 września odbyła się wycieczka turystyczno - edukacyjna do Pienińskiego Parku Narodowego i Krakowa. Wycieczka  została  zorganizowana w dniu w którym obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Pozwoliła  uczniom na poznanie  sposobów aktywnego wypoczynku w atmosferze zabawy i relaksu, co jest podstawą do zapobiegania chorobom serca i układu krążenia we współczesnej cywilizacji. Uczniowie wzięli udział w spływie Dunajcem, podczas którego podziwiali walory przyrodnicze Pienin. Wędrowali wraz  z przewodnikiem górskimi szlakami i pieszą wycieczkę po starym Krakowie poznając najważniejsze zabytki architektury tego miasta. Udział w wycieczce   pozwoli im na samodzielne prowadzenie działań promujących zdrowie,  szczególnie  wśród rówieśników. Ukazał możliwość aktywnego i taniego spędzania wolnego czasu  poprzez piesze wycieczki zarówno w mieście jak i w terenie.W ramach działania trzeciego licealiści uczestniczyli w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i opracowali materiały na ten temat. Uczestnictwo w kursie umożliwia uczniom podejmowanie samodzielnych działań profilaktycznych   i praktycznych. Uczniowie nabyli podstawowe wiadomości  i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy .W ramach działania czwartego uczniowie spotykali się ze specjalistami z dziedziny profilaktyki prozdrowotnej. Podczas spotkania z pracownikiem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wysłuchali wykładu  popartego prezentacją multimedialną na temat „Choroby zakaźne nadal groźne”. Magister rehabilitacji przeprowadził zajęcia na temat: „Styl życia i jego związek ze zdrowiem i chorobą. Dbałość o utrzymanie odpowiedniej masy ciała, sylwetki, dobrej sprawności i wydolności fizycznej”.Pani psycholog, pracownik Poradni Uzależnień przeprowadziła zajęcia na temat: „Rodzaje substancji psychoaktywnych i ich wpływ na organizm, psychikę oraz rozwój społeczny i duchowy człowieka”. 

  „Szansa na sukces” - Wśród młodzieży jest wiele talentów wokalnych, które
  z różnych przyczyn nie są odkryte i nie mają możliwości rozwijania swoich uzdolnień. Dotyczy to głównie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Głównym celem tego zadania było wychwycenie tej młodzieży i danie możliwości sprawdzenia się w gronie rówieśników. Zadanie to realizowaliśmy poprzez dwa działania „Szkolna Szansa na sukces”  i „Konkurs piosenki europejskiej”.Działanie 1 było skierowane tylko do uczniów naszej szkoły, działaniem 2 objęliśmy młodzież z terenu powiatu Jarosław. Działanie 1 rozpoczęliśmy w miesiącu wrześniu. Informacje o „Szansie” znalazły się w szkolnej gazetce i na plakatach. Do udziału zgłosiło się 12 uczniów liceum i 13 uczniów gimnazjum. 5 grudnia odbyła się I część „Szansy na sukces” dla gimnazjum a 12 grudnia część II dla uczniów liceum. Obie imprezy były  w całości przygotowane przez młodzież, jury powołane było ze szkolnych wokalistów. Imprezy były bardzo udane, a werdykty jury trafne. Wszyscy laureaci kontynuują zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, gdzie  rozwijają swoje uzdolnienia. Wzięli już udział  w kilku koncertach. Działanie 2 rozpoczęliśmy w miesiącu wrześniu. Opracowano regulamin konkursu, który został rozesłany do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Każda placówka mogła zgłosić 3 uczestników. Zaprezentowało się 5 szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się 9 stycznia 2008r i był wspaniałą imprezą. Przewodniczący jury – muzykolog – dr Jacek Ścibor bardzo wysoko ocenił zarówno poziom wykonawców jak też całą imprezę. Po jej zakończeniu odbyły się warsztaty z uczestnikami: I grupa – wokalne, II grupa – językowe. Realizacja tego zadania przebiegła bez problemów i dała szereg pożądanych efektów: ożywiła życie kulturalne szkoły, rozbudziła zainteresowanie nauką języków obcych, ożywiła kontakty między placówkami, pokazała jak przyjemnie i pożytecznie można spędzać wolny czas. 

  „Jak oni to robią?” – to prezentacja dokonań artystycznych na forum lokalnej społeczności.Uczniowie liceum – uczestnicy zajęć realizowanych w ramach Projektu „NASZA SZKOŁA” - wielokrotnie prezentowali się w na forum środowiska lokalnego. Były to m.in.:

  • Koncert w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
  • Koncert na Uniwersytecie III-go wieku w PWSZ w Jarosławiu
  • Koncert w szpitalu w Żurawicy
  • Koncert na opłatku ZNP w Jarosławiu
  • Koncert na opłatku Platformy Obywatelskiej
  • Koncert podczas przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej.
  • Koncert w ramach „Wielkiej Galerii Artystycznej”.
  • Najlepsi wykonawcy po zakończeniu zadania doskonalą swój warsztat wokalny w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

 Galerie zdjęć:

 
 

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka