Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
Pedagog szkolny - mgr Renata Osiowa
GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK

08.00 - 10.00

WTOREK

08.00 - 10.00

ŚRODA
08.00 - 10.00
CZWARTEK

08.00 - 10.00

PIĄTEK
08.00 - 10.00
 
PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015
ZADANIA
FORMY PRACY
I. Sprawy organizacyjne
Założenie dziennika pracy pedagoga.

Opracowanie planu pracy w myśl wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sporządzenie aktualnych wykazów uczniów z poszczególnych klas wymagających różnych form pomocy.

II. Zadania stałe

Kontakty z instytucjami współpracującymi ze szkołą.

Analiza realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o właściwe jego wypełnianie.
Udział w posiedzeniach komisji dyscyplinarnych.
Opieka nad dziećmi objętymi nauczaniemindywidualnym
Uaktualnianie rejestru uczniów zagrożonychniedstosowaniem społecznym.
Prowadzenie konsultacji w ramach organizowanych „ Dni Otwartych”.
Organizowanie dożywiania uczniom z rodzin mających problemy materialne.
Współpraca z Samorządem Szkolnym.
III. Zadania ogólnowychowawcze Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, składanie sprawozdań Radzie Pedagogicznej

Praca z uczniami wagarującymi w formie:

 • konsultacji z wychowawcami,
 • rozmów z uczniami rodzicami,
 • kierowanie indywidualnych przypadków na drogę postępowaniainstytucjonalnego (Sąd,Policja,Urząd Miasta)

Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia:

 • organizowanie spotkań z przedstawicielam szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizowanie wyjść do szkół na spotkania promujące,
 • organizowanie zajęć dla uczniów klas III z psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozpoznawanie sytuacji problemowych w szkole na bieżąco.

Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy z problemem zdrowotnym, specyficznymi trudnościami w nauce.

Współorganizowanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym. 

IV. Pomoc materialna

Organizowanie pomocy materialnej w formie :

 • pieniężnej (stypendia socjalne, za naukę, pomoc rzeczowa,
 • organizowanie akcji charytatywnych w zależnościod potrzeb,
 • organizowanie opieki dla dzieci z rodzin patologicznych, osieroconych, opuszczonych,z rodzin zastępczych

Prowadzenie poradnictwa dla rodziców, opiekunów prawnych z zakresu pozyskiwania pomocy materialnej.

V. Zadania z zakresu pracy korekcyjno-kompensacyjnej Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodeficytów i zaburzeń korekcyjno-rozwojowych dla uczniów.
Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów z klas I i II gimnazjum z orzeczoną dysleksją i dysortografią.
Współpraca z nauczycielami i rodzicami celem analizy doboru form pomocy dla uczniów z problemem dydaktycznym.
VI. Profilaktyka wychowawcza Kształtowanie pozytywnych postaw społecznychwśród młodzieży.
Eliminowanie przemocy wśród uczniów (zajęcia    integrujące zespoły klasowe).
Kształtowanie odpowiedzialiności za siebie i drugiego człowieka ( pogadanki, konsultacje, zajęcia).
Stymulowanie u uczniów wpływu trudnych sytuacji życiowych.
Redagowanie opinii na temat uczniów do instytucji wspierających pracę wychowawczą szkoły.
Rozpoznawanie warunków życia i spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki.
Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji   prozdrowotnej i prorodzinnej.
Praca z uczniem społecznie niedostosowanym  (rozmowy poradnictwo, zajęcia).
Kontakt z kuratorami sądowymi , społecznymi     w sprawach nieletnich podopiecznych naszej szkoły.
Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych
Interwencja zgodnie z procedurami z udziałem Policji, Sądu w zależności od potrzeb.
VII. Pomoc nauczycielom w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły Pomoc w realizowaniu zagadnień ze ścieżek przedmiotowych ( profilaktyka uzależnień i.t.p.)

Oferta scenariuszy zajęć ,konspektów np.

 • zajęcia integrujące zespoły klasowe,
 • profilaktykauzależnień, 
 • poznanie siebie,
 • umiejętności wyrażaniauczuć,
 • moje kontakty z drugim człowiekiem,
 • zdrowy styl życia,
 • jak podnieść poczucie własnej wartości,
 • prawa dziecka, przemoc wobec rówieśników,
 • jak rozwiązywać problemy,
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.

 

VIII. Organizacja pracy własnej Stała współpraca z instytucjami wspierającymi proces opieki i wychowania młodzieży.
Systematyczna współpraca z dyrekcją ,wychowawcami,                                  nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo –
  wychowawczych.

Prowadzenie dokumentacji:

 • dziennika zajęć pedagoga,
 • dziennika do zajęć specjalistycznych,
 • ewidencję uczniów wymagających szczególnej
 • opieki wychowawczej, pomocy materialnej. 
Dla Ucznia


Stronę najlepiej ogląda się
używając przeglądarki
Mozilla Firefox (pobierz)

Licznik odwiedzin

statystyka