Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.
PROGRAM WYCHOWAWCZY

„Młodość nie jest rozdziałem wyrwanym z życia (...).

Jest wprowadzeniem do całej reszty, jest zalążkiem,

z którego wszystko się rozwija,

jest fundamentem, na którym ma się oprzeć budowla życia.”

/Jakub Alberione/

 

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH W JAROSŁAWIU

 

„Jestem człowiekiem – mieszkańcem Podkarpacia, Polakiem, Europejczykiem”

 Wstęp

Celem realizacji programu wychowawczego szkoły jest wychowywać absolwenta szkoły, który:

 • akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
 • umiejętnie kontaktuje się z innymi ludźmi,
 • jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych , pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości,
 • jest aktywny i twórczy,
 • jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury, potrafi przeciwdziałać zagrożeniom środowiska,
 • umie rzetelnie pracować, ma szacunek dla pracy, jest zaradny i odpowiedzialny,
 • ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, potrafi wiadomości teoretyczne zastosować
  w praktyce,
 • zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu i narodu,
 • umie dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne; jest wolny od uzależnień.

Wychowanie, które rozumiemy jako świadomie organizowaną działalność szkoły, ma na celu służyć wspieraniu rodziców w pracy nad wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży. Prymat w wychowaniu posiadają rodzice. Charakter młodych ludzi i ich system wartości kształtuje się głównie w domu rodzinnym. Szkoła pełni rolę drugoplanową i nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.

Równocześnie jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność za szkolne wychowanie ponoszą wszyscy pracownicy szkoły. Współpartnerami nauczycieli są: dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, pracownicy biblioteki i świetlicy, administracji i obsługi, a także sami uczniowie.

Podstawa programowa.

            Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
  (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • rozwijali  w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną i wolność innych,
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia
  w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości doskonalenia się,
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
Rozdział IDo najważniejszych wartości przyjętych w naszej szkole w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej należą:
 • Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości – jako podstawa uniwersalnych zasad etyki.
 • Kształtowanie wśród młodzieży postaw i cech osobowości takich jak: pracowitość, odpowiedzialność, tolerancja, rzetelność, uczciwość, krytycyzm.
 • Rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni.
 • Wdrażanie uczniów do poczucia współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego.
 • Pielęgnowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia jako małej Ojczyzny.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 • Przygotowanie młodzieży do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności.
 • Uświadomienie uczniom roli człowieka w kształtowaniu środowiska.
 • Wychowanie młodego człowieka wolnego od nałogów i wszelkich uzależnień.
 • Wdrażanie uczniów do dbałości o przestrzeganie zasad higieny, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wychowanie oparte na ścisłej współpracy szkoły i domu rodzinnego ucznia.

Rozdział II

Długoterminowe cele szkoły w zakresie wychowania to:

 • Indywidualizacja i stymulacja wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.
 • Udział w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.
 • Kierowanie procesem kształtowania  postaw moralnych,  hierarchizacji wartości i autorefleksji nad własnymi wyborami.
 • Koordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
 • Przygotowanie uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości europejskiej (kształtowanie zasad demokracji, tolerancji i postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem regionu jako małej Ojczyzny).
 

Indywidualizacja i stymulacja wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

Zamierzone działania:

Praca z uczniem słabym i zaniedbanym wychowawczo przez:

 • indywidualizację pracy na lekcjach
 • objęcie uczniów słabych zajęciami wyrównawczymi
 • objęcie uczniów pomocą Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • stworzenie kół samopomocy koleżeńskiej
 • objęcie opieką uczniów z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • umacnianie pozycji ucznia przez działania zgodne ze szkolnym systemem motywacji.

Efekty działań – uczeń potrafi:

 • pracować na miarę swoich możliwości korzystając z pomocy nauczyciela
 • uczestniczyć w zajęciach wspomagających jego rozwój
 • pokonywać napotkane niepowodzenia szkolne
 • dokonać samooceny i dąży do pozytywnych zmian swojej osoby
 • wzmacnia swoją pozycję w zespole klasowym (jest zmotywowany do wszelkich działań).

Zamierzone działania:

Praca z uczniem zdolnym w celu pełnego rozwoju jego osobowości przez:

 • indywidualizację pracy na lekcjach
 • realizację IPN
 • motywowanie uczniów do samorozwoju i samokontroli
 • współudział uczniów w organizowaniu szkolnych konkursów przedmiotowych
 • rozwinięcie działalności międzyklasowych kół zainteresowań
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych
 • wdrażanie uczniów do samooceny swoich sukcesów i porażek dydaktyczno – wychowawczych
 • fundusz stypendialny.

Efekty działań – uczeń potrafi:

 • samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach
 • ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji (bierze udział w konkursach i olimpiadach)
 • potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy
 • w pełni wykorzystać swoją wiedzę i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów
 • bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły.

Udział w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.

Zamierzone działania:

Rozwój intelektualny:

 • budzenie ciekawości poznawczej uczniów
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych dziedzin i źródeł wiedzy, m.in. internetowej
 • rozwijanie w uczniu umiejętności selekcji, syntezy i analizy gromadzonych informacji
 • pomoc w doskonaleniu własnych możliwości ucznia
 • działania twórcze uczniów zbliżające ich do kulturalnego dorobku pokoleń
 • organizacja konkursów międzyklasowych, międzyszkolnych.

Efekty działań – uczeń potrafi:

 • rozbudować potrzeby poznawcze
 • dokonać świadomego wyboru w bogatej ofercie zajęć i imprez
 • integrować zdobytą wiedzę
 • rozbudzać zainteresowania czytelnicze
 • aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym
 • krytycznie podejść do elektronicznych źródeł wiedzy.

Zamierzone działania:

  • Rozwój emocjonalny ucznia:
   • pomoc w samopoznaniu i samoocenie
   • rozwijanie w uczniach umiejętności akceptacji siebie
   • pomoc w radzeniu sobie ze stresem szkolnym
   • wdrażanie postaw asertywnych
   • budowanie postaw empatii
   • tworzenie atmosfery przyjaznego i partnerskiego współżycia wszystkich członków społeczności szkolnej
   • zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
   • przeciwdziałanie patologiom i zagrożeniom współczesnej młodzieży
   • kierowanie procesem samodoskonalenia ucznia i świadomej pracy nad własnym zachowaniem
   • angażowanie uczniów zdolnych do różnych form pracy koleżeńskiej.

Efekty działań – uczeń:

 • rozwija się zgodnie ze swoimi możliwościami
 • poznaje siebie – dokonuje samooceny
 • ma poczucie bezpieczeństwa
 • świadomie korzysta z form pomocy oferowanej przez szkołę
 • jest otwarty na innych – udziela pomocy słabszym kolegom
 • potrafi rozwiązywać sytuacje trudne, radzi sobie ze stresem szkolnym.
 

Kierowanie procesem kształtowania  postaw moralnych,  hierarchizacji  wartości i autorefleksji nad własnymi wyborami.

Zamierzone działania:

 • kształtowanie w uczniach postaw moralnych (określonych zasad)
 • ustalenie w zespole klasowym zasad postępowania, które mają służyć dobremu funkcjonowaniu
  w społeczności szkolnej
 • motywowanie uczniów do pracy nad sobą i doskonalenia swoich wartości życiowych
 • włączanie uczniów w życie szkoły, kształcenie samorządności uczniowskiej
 • zajęcia warsztatowe jako forma pracy z uczniem w celu dokonania przez niego odpowiednich wyborów życiowych.

Efekty działań – uczeń:

 • rozpoznaje wartości moralne
 • dokonuje wyborów zgodnych z przyjętymi normami społecznymi
 • wykształca w sobie postawę dążenia do doskonalenia się
 • rozumie normy życia społecznego
 • potrafi funkcjonować zgodnie z wymogami instytucji i grup społecznych.

Koordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Zamierzone działania:

 • wnikliwa obserwacja ucznia w celu dokonania diagnozy jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, domowym i grupie rówieśniczej
 • zajęcia warsztatowe jako forma pracy z uczniem w celu wypracowania zasad prawidłowego funkcjonowania
  w wyżej wymienionych środowiskach
 • ankiety i testy jako rodzaj wnikliwej analizy funkcjonowania ucznia
 • utrzymanie ścisłego kontaktu z rodzicami w celu zapobiegania problemom wychowawczym: spotkania indywidualne, klasowe i udział w posiedzeniach zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • lekcje pokazowe dla nauczycieli i rodziców jako aktywizacja do wspólnego podejmowania działań wychowawczych.

Efekty działań – uczeń potrafi:

 • prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, domowym i grupie rówieśniczej
 • jest motywowany przez nauczycieli i rodziców – pokonuje problemy odnosząc sukcesy na miarę swoich możliwości
 • ma wypracowane zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
 • jest obserwatorem zmian zachodzących w jego najbliższym otoczeniu
 • wspólnie z rodzicami włącza się w życie społeczności szkolnej.

Przygotowanie uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości europejskiej (kształtowanie zasad demokracji i postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem regionu jako małej Ojczyzny).

 

 Zamierzone działania:

 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez instytucje związane z naszym regionem
 • wizyty w muzeach połączone z lekcjami muzealnymi
 • aktywny udział w obchodach Dni Jarosławia
 • poznawanie kultur państw europejskich jako element kształtowania poczucia tożsamości narodowej
  i europejskiej
 • zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z naszego regionu oraz z radnymi
 • zajęcia pozalekcyjne o charakterze proekologicznym związane ze środowiskiem Jarosławia i Bieszczadów
 • organizacja wycieczek szkolnych
 • wdrażanie nawyku poszanowania symboli narodowych (flaga, godło, hymn)
 • obchody świąt państwowych i ważnych rocznic
 • poznanie miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi
 • poznawanie kultur państw europejskich jako element kształtowania poczucia tożsamości narodowej
  i europejskiej
 • rozwijanie działalności samorządowej uczniów (praca samorządów klasowych i samorządu szkolnego)
 • stosowanie zasad demokracji w wyborach do samorządu szkolnego
 • kształtowanie postaw otwartych i tolerancji w stosunku do innych ludzi
 • aktywne słuchanie innych i szanowanie ich opinii
 • kształtowanie umiejętności negocjacji.

Efekty działań – uczeń:

 • odczuwa więź z regionem
 • wykazuje właściwe postawy wobec otaczającej go przyrody i środowiska
 • ma poczucie bliskości z narodem i jego kulturą
 • zna miejsca pamięci narodowej
 • zna najważniejsze fakty z historii regionu i kraju
 • zna zasady demokracji, potrafi je stosować
 • jest otwarty i tolerancyjny dla innych

Ewaluacja celów będzie się odbywać przez:

 • widoczne dokonania wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy lub porażki)
 • hospitacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych
 • analizę dokumentacji wychowawcy i nauczycieli przedmiotów
 • ankiety, testy, sondaże kierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców
 • sprawozdania.

Osoby odpowiedzialne:

 • dyrektor szkoły
 • nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • rodzice
.

Okres realizacji:

 • cały rok.

Rozdział III

Powinności wychowawców klasowych.

W procesie wychowania ważną rolę odgrywa wychowawca klasy. Dobry wychowawca powinien w sposób świadomy i planowy realizować zadania
wychowawcze. Z przejętej w szkole koncepcji wychowawczej powinno wynikać jego nastawienie do uczniów, określenie własnej roli w procesie wychowania oraz jego relacje na poziomie wychowawca – uczeń.

Powinności wychowawcy klasowego:

 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia
  w rodzinie i społeczeństwie.
 • Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz między uczniami
  a innymi członkami społeczności szkolnej.
 • Utrzymanie ścisłego kontaktu z członkami rady pedagogicznej i pedagogiem szkolnym.
 • Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami.

 

Zamierzone działania wychowawcze.

            Działania wychowawcze będą odbywały się na następujących płaszczyznach:

Wychowawca – uczeń

 • Integracja zespołu klasowego poprzez:
 • poznanie podstawowych potrzeb ucznia
 • otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka (rozmowy indywidualne)
 • określenie zasad dobrej komunikacji
 • sondaż diagnostyczny (poznanie płaszczyzn funkcjonowania uczniów w klasie – postawa lidera klasowego)
 • wycieczki szkolne, ogniska, dyskoteki, imprezy szkolne i lokalne.

W wyniku tych działań uczeń potrafi:

 • dostrzec i przedstawić swoje potrzeby
 • nawiązać kontakt z wychowawcą w sytuacjach dla niego trudnych
 • utożsamiać się z zespołem klasowym (komunikować się z rówieśnikami)
 • określić swoją pozycję w klasie, dokonać samooceny.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez:

 • obserwacje zespołu klasowego w celu poznania istniejących problemów
  wychowawczych
 • zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień
 • inspirowanie uczniów do zachowań asertywnych, otwartych, przyjacielskich
 • motywowanie uczniów do działań zapobiegających przejawom agresji.

W wyniku tych działań uczeń:

 • jest świadomy problemów i chce je rozwiązywać
 • potrafi nawiązać ścisły kontakt z wychowawcą klasy
 • potrafi panować nad swoimi emocjami (zwalcza w sobie zachowania agresywne)
 • jest tolerancyjny w stosunku do rówieśników
 • potrafi zachowywać się asertywnie
 • zna rodzaje uzależnień i ich konsekwencje
 • regularnie uczęszcza do szkoły.

 

Wychowawca – nauczyciele

 • zasięganie informacji u nauczycieli o pracy całego zespołu
 • koordynacja działań wychowawczych nauczycieli wobec ogółu uczniów
 • utrzymanie stałego kontaktu z uczącymi w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
 • wspólne ustalenie planu pomocy uczniom słabym i zaniedbanym środowiskowo - praca w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W wyniku tych działań nauczyciel potrafi:

 • dokonać obiektywnej oceny sytuacji wychowawczej zespołu klasowego
 • przy pomocy nauczycieli przedmiotowych zapobiegać i eliminować przejawy niepowodzeń szkolnych (objęcie indywidualną opieką uczniów wymagających pomocy)
 • modyfikować swój plan pracy wychowawczej
 • analizować swoje sukcesy i porażki wychowawcze.

 

Wychowawca – pedagog szkolny

 • wspólne rozpoznanie potrzeb i trudności uczniów (objęcie opieką uczniów najbardziej potrzebujących pomocy)
 • dokonywanie obserwacji i diagnozy poszczególnych zespołów klasowych przy aktywnym udziale wychowawcy
 • współdziałanie w sytuacjach zagrożenia (objęcie nadzorem uczniów niewypełniających obowiązku szkolnego, z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, walka z uzależnieniami, pomoc w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych, pomoc w zakresie przemocy w rodzinie - niebieska karta
 • współudział pedagoga w realizacji założeń planu wychowawczego klasy (udział w zajęciach warsztatowych, ankiety, testy)
 • kierowanie do pedagoga uczniów sprawiających problemy wychowawcze
 • włączanie pedagoga w rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych w zespołach klasowych.

W wyniku tych działań wychowawca potrafi:

 • dokonać wnikliwej analizy sytuacji wychowawczej zespołu klasowego
 • objąć opieką uczniów wymagających indywidualnego nadzoru
 • rozwiązywać sytuacje trudne zaistniałe w klasie
 • motywować do działania uczniów słabych i zaniedbanych środowiskowo
 • kształtować w uczniach poczucie własnej wartości
 • wdrażać uczniów do przezwyciężania sytuacji trudnych.

 

Wychowawca – rodzice

 • poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów
 • poznanie środowiska rodzinnego ucznia w celu dokonania wnikliwej analizy jego problemów wychowawczych
 • nawiązanie ścisłego kontaktu z rodzicami dzieci mających problemy wychowawcze
 • włączanie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły
 • pedagogizacja rodziców mająca na celu zapobieganie różnym niepowodzeniom szkolnym.

W wyniku tych działań wychowawca potrafi:

 • określić potrzeby jego wychowanków
 • zdiagnozować środowisko rodzinne ucznia
 • rozwiązywać sytuacje trudne pojawiające się w zespole klasowym
 • aktywizować rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły
 • przekazać i uświadomić rodzicom wszelkie problemy i zagrożenia wynikające z analizy jego pracy wychowawczej
 • diagnozować problemy poprzez pracę w Zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ewaluacja powinności wychowawcy klasowego

 • analiza dokonań wychowawczych na podstawie ankiet, sondaży, testów
 • indywidualna rozmowa z wychowawcą na temat sukcesów i porażek wychowawczych
 • sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej na I i II semestr
 • analiza dokumentacji zebranej w teczce wychowawcy klasowego
 • lekcje koleżeńskie o tematyce wychowawczej
 • ankiety, testy, sondaże kierowane do uczniów i rodziców.

Osoby odpowiedzialne za ewaluację:

 • dyrektor szkoły
 • wychowawca
 • nauczyciele
 • pedagodzy szkolni
 • uczniowie
 • rodzice.

Okres realizacji:

   • cały rok.

Samorząd szkolny.

Praca samorządu szkolnego odbywa się według założeń planu pracy na dany rok szkolny.

  Ewaluacja pracy samorządu uczniowskiego

  Ewaluacji dokonują:

  1. dyrektor szkoły
  2. opiekun samorządu
  3. wychowawca klasy
  4. pedagodzy szkolni
  5. uczniowie.

  Ewaluacja odbywa się poprzez

  1. rozmowy z uczniami (wnioski, sprawozdania)
  2. sprawozdanie z pracy samorządu uczniowskiego opiekuna samorządu
  3. hospitacje zebrań samorządu uczniowskiego oraz organizowanych imprez
  4. ankiety, sondaże.

  Okres realizacji

  1. cały rok szkolny.

   

Działalność świetlicy szkolnej.

Ważną rolę w szkole odgrywa praca świetlicy szkolnej, jako jednej z pozalekcyjnych form wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

Zadania świetlicy szkolnej

 1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
 2. Rozwijanie zainteresowań, stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego. 
 3. Kształtowanie postawy społecznej, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 4. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków  higieny i czystości. 
 5. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów zakresie prasy, literatury, programów w środkach masowego przekazu.

Zadania realizowane są poprzez następujące zajęcia:

 1. Pomoc w odrabianiu lekcji.
 2. Zajęcia rozwijające umiejętności manualne.
 3. Zajęcia rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze.
 4. Zajęcia wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat i wykorzystanie tej wiedzy.
 5. Zajęcia wzbogacające ekspresję twórczą.
 6. Zajęcia relaksujące.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

W wyniku działań uczeń:

 1. potrafi samodzielnie podejmować działania w celu rozwiązywania swoich problemów
 2. przy pomocy opiekunów pracuje na miarę swoich możliwości
 3. rozwija swoje zainteresowania
 4. w sposób szczególny identyfikuje się z grupą nabywając zasad prawidłowej komunikacji
 5. lubi przebywać w szkole, czuje się w niej dobrze i bezpiecznie.

Sposób ewaluacji

 1. bieżąca obserwacja pracy świetlicy
 2. analiza wytworów pracy uczniów
 3. ankiet dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Osoby odpowiedzialne za ewaluacje:

 1. dyrektor szkoły
 2. nauczyciel świetlicy.

Okres realizacji:

 1. cały rok szkolny.

 

Działalność biblioteki i czytelni szkolnej.

Biblioteka nasza składa się z wypożyczalni i czytelni, będącej równocześnie salą medialną, wyposażoną w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz urządzenia audiowizualne. W związku z tym zadania bibliotekarzy to nie tylko udostępnianie zbiorów wcześniej zgromadzonych i rejestrowanych rejestrowanie wypożyczeń i kontrola zaległości, ale także działalność informacyjna i poradnicza dla uczniów i nauczycieli, jak też pomoc w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej.

Zadania biblioteki szkolnej:

 1. Przygotowanie do samokształcenia.
 2. Rozumienie roli mediów we współczesnej cywilizacji.
 3. Umiejętność odbioru treści z różnych źródeł informacji, np. książek, prasy, telewizji, Internetu.
 4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
 5. Umiejętność przedstawienia przez ucznia własnego stanowiska – krytycyzm treści informacji medialnych.
 6. Zapoznanie z pracą dziennika prasowego.

 

Zadania te realizowane są przez:

 1. Kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł.
 2. Rozwijanie wiedzy na temat powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych.
 3. Stwarzanie warunków do samodzielnego sporządzania przez uczniów
  komunikatów medialnych – redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej
 4. Prowadzenie zajęć umożliwiających bliższe poznanie księgozbioru podręcznego biblioteki jak również katalogów: przedmiotowych, autorskich i tytułowych. Nauka sporządzania bibliografii
  i przypisów w pracach uczniów (referatach , pracach konkursowych i prezentacjach maturalnych).
 5. Organizowanie konkursów czytelniczych i nie tylko – w różnej formie i różnorodnej treści.

W wyniku tych działań uczeń:

 1. odczuwa potrzebę czytania, dobiera sobie książki związane z nauką różnych przedmiotów nauczania, ale z własnymi potrzebami i zainteresowaniami czyta literaturę beletrystyczną
  i popularnonaukową,
 2. posiada umiejętności sprawnego i szybkiego zebrania potrzebnych informacji i wyszukania zadanych treści (w tym sporządzenie bibliografii, skorzystanie z przeglądarek internetowych),
 3. postrzega rolę mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno – kulturowym,
 4. dostrzega wpływ mediów na życie, na zachowanie ludzi, jak i całych społeczeństw,
 5. umie sformułować oceny i opinie, jak również recenzować wybrane komunikaty medialne oraz tworzyć własne,
 6. rozwija swoje zainteresowania i zdolności, przez co czuje się w szkole dobrze i identyfikuje się
  z nią.

Sposób ewaluacji:

 1. ankieta dla uczniów i nauczycieli
 2. bieżąca obserwacja pracy bibliotekarzy
 3. bieżąca obserwacja umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji przez uczniów
 4. zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

 

Działalność pedagoga szkolnego

Działalność pedagoga szkolnego to pomoc nauczycielom, uczniom, rodzicom w rozwiązywaniu trudniejszych sytuacji w pracy dydaktyczno -wychowawczej.

 Zadania pedagoga szkolnego:

 1. Zadania ogólnowychowawcze.
 2. Zadania z zakresu pracy korekcyjno – kompensacyjnej i dydaktyczno- wyrównawczej.
 3. Pomoc materialna.
 4. Profilaktyka wychowawcza.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły.
 6. Organizacja pracy własnej
 7. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog szkolny – rodzic

- rozpoznanie potrzeb
– wywiady środowiskowe
- współdziałanie w sytuacjach zagrożenia
- proponowanie możliwych form pomocy
- konsultacje, doradztwo w zależności od potrzeb.

W wyniku tych działań rodzic:

 

- uzyskuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów dziecka
- posiada informacje, gdzie może szukać pomocy w związku z trudną sytuacją materialną
- posiada informacje o usługach zdrowotnych na rzecz rodziny
- uzyskuje wiadomości na temat funkcjonujących organizacji na rzecz pomocy rodzinie.

Pedagog – uczeń

- rozpoznanie warunków życia uczniów i ich potrzeb
- przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
- opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem
- proponowanie uczniom pomocy specjalistów ( psychologów, lekarzy, terapeutów)
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych
- prowadzenie zespołu korekcyjno
– kompensacyjnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
- pomoc w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

 

W wyniku tych działań uczeń:

- uzyskuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, osobistych, w pokonywaniu trudności dydaktycznych
- uzyskuje poradnictwo w sytuacjach zagrożenia
- nabywa wiedzę o samym sobie i o innych ludziach
- posiada większe umiejętności zachowań asertywnych,
- lepiej radzi sobie z własnymi umiejętnościami
- posiada większe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka