Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Informacje ogólne:

 • Bibliografia – to uporządkowany wg ustalonych kryteriów spis dokumentów (książek, artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych i innych)
  z najważniejszymi informacjami o nich.
 • Bibliografia załącznikowa – to spis dokumentów ( jak wyżej ), na które powołuje się autor danej pracy.
 • Literatura podmiotu – omawiane w prezentacji utwory literackie ( wiersze, powieści, obrazy i inne teksty kultury ).
 • Literatura przedmiotu – spis dokumentów dotyczących omawianego tematu prezentacji ( książki, artykuły, fragmenty filmów i inne ).

Informacje szczegółowe:

 • Opisy dokumentów powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej
  i ponumerowane
 • Informacje na temat książki należy brać z karty tytułowej, odwrotu karty tytułowej
  i stopki redakcyjnej ( nie z okładki ). W przypadku dokumentów dźwiękowych dane do opisu można przejąć z etykiety lub opakowań
 • W opisach książek, do oddzielenia poszczególnych elementów, należy stosować jednolity – wybrany przez nas -  system interpunkcji ( kropka, przecinek, średnik). W naszej szkole obowiązują przecinki
 • Imię autora można skracać ( zwłaszcza jeżeli jest osobą łatwą do identyfikacji )
 • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – oddzielamy ich personalia przecinkami
 • Jeżeli autor jest nieznany lub jest ich więcej niż trzech, opis zaczynamy od tytułu
 • Tytuły książek podaje się bez cudzysłowów. Jeżeli tytuł jest długi, można go skrócić a pozostałe wyrazy zastąpić wielokropkiem
 • W przypadku książki wydanej po raz pierwszy, informację o wydaniu pomija się. Informacje o zmianach w kolejnych wydaniach należy skrócić
  ( np. Wyd. 4. popraw. i uzup.)
 • Można stosować wyróżnienia graficzne – np. tytuł pismem pogrubionym lub kursywą a nazwisko i imię autora wersalikiem. W naszej szkole tytuł należy pisać kursywą
  Elementy, które nie występują w dokumencie, pomija się.

KSIĄŻKI

opis książki powinien zawierać następujące elementy
( czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe)

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania. nr ISBN

Przykłady:

 • opis bibliograficzny książki jednego autora:

  Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa, Wyd. 3, Warszawa, 1998, ISBN 83-7054-055-4

 • opis bibliograficzny książki trzech autorów:
 • Drabarek B., Falkowski J.,Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Wyd. IV, Warszawa, 2002, ISBN 83-86075-72-4
 • opis bibliograficzny książki wydanej pod redakcją:
  Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku, Pod red. Marka Pytasza, Katowice, 1998, ISBN 83-7183-064-5
 • opis bibliograficzny fragmentu książki (przy opisie fragmentu książki nr ISBN nie jest obowiązkowy):
  Słownik motywów literackich, Pod red. Agnieszki Nawrot, Gabrieli Sętkowskiej Steczek, Anny Łęckiej, Kraków, 2004. ISBN 83-7327-394-8, Miłość, s. 202-209
 • opis  bibliograficzny wiersza ze zbioru jednego autora:
  Pawlikowska-Jasnorzewska M., Wiersze, Toruń, 1994. ISBN 83-5318-44-5, Zapytanie, s. 11
 • opis bibliograficzny wiersza z antologii wielu autorów:

  Asnyk Adam, Tęsknota, W: Angtologia poezji polskiej: Od Kochanowskiego do Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa, 2001, ISBN 83-88714-16-3, s.251

  Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa, 1999, ISBN 83-6754-23-56,
  s. 380-38

 • opis bibliograficzny wstępu do książki:
  Zagórowski Zygmunt, Wstęp, W: Goethe J. W., Cierpienia młodego Wertera, Wrocław, 1996, ISBN 83-7162-152-3, s. 5-30
 • opis bibliograficzny artykułu w książce (pracy zbiorowej):
 • Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, W: Dziennikarstwo i świat mediów, Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, Wyd. 2, Kraków, 2000, ISBN 83-7052-804-X,
  s. 83-102
 • opis bibliograficzny obrazu  (rzeźby, dzieła architektury):

  Nazwisko i imię autora obrazu: Tytuł obrazu [oznaczenie rodzaju dokumentu]. W: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. nr ilustracji (lub strona)

  Przykład:

  Kossak Wojciech, Olszynka Grochowska [il.], W: Wałek Janusz, Dzieje Polski w malarstwie i poezji, Warszawa, 1987, ISBN 83-223-2114-07, s. 191

  Wyspiański Stanisław, Helenka i kwiaty [il.], W: Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo polskie, Wyd. III, Wrocław, 1979, ISBN 83-04-01729-6, nr il. XXIV

 

CZASOPISMA

 • opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

Elementy obowiązkowe:
Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, Numer czasopisma, Numery stron, na których jest zamieszczony artykuł

Uwagi:
- numer ISSN jest obowiązkowy przy opisie całego czasopisma, natomiast przy opisie artykułu nie jest konieczny
- tytuł artykułu, można wyróżnić np.: pochyłym pismem
- tytuł czasopisma, można  pisać w cudzysłowie

Przykłady:

  Wysłowska Joanna, Biblia. „Cogito” 2008,  nr 16, s. 74-77

  Kubisz Bogusław, Obrona Lwowa w 1918 roku, „Mówią Wieki” 2008, nr 11,   s. 32-37

 • opis bibliograficzny recenzji w czasopiśmie

  Nazwisko i imię autora książki recenzowanej, Tytuł książki recenzowanej, Rok wydania, Rec. Nazwisko i imię autora recenzji, Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, Numer czasopisma, Numery stron, które zajmuje recenzja

  Przykład:

  Lepianka Maciej, I w następnym dniu,1996, Rec. Lipka Krzysztof, Granice realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48

 • opis bibliograficzny wywiadu

  Nazwisko i imię osoby, z którą przeprowadzono wywiad, Tytuł wywiadu, Rozmowę przeprowadził Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, „Tytuł czasopisma” Rok, Numer czasopisma, Numery stron

  Przykład:

  Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992, nr 50, s. 12

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

 • Elementy obowiązkowe:
  Autor
  Tytuł (w formie występującej w źródle)
  Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]). Można sprecyzować typ publikacji, np.: [baza danych online], [wydawnictwo zwarte na CD-ROM], [program komputerowy na dyskietce], [poczta elektroniczna].
  Wydanie (wersja)
  Miejsce wydania
  Wydawca
  Data wydania
  Data aktualizacji
  Data dostępu (podana w nawiasie kwadratowym – tylko dla dokumentów online)
  Warunki dostępu (dla dokumentów online)
  Numer znormalizowany ISBN

 

 • opis bibliograficzny filmu

Przykład:

Pan Tadeusz [Film], Reż. Andrzej Wajda, [kas. wiz. VHS], Warszawa, Vision Film, 1999

Pan Tadeusz [Film], Reż. Andrzej Wajda, [1 płyta DVD], Warszawa, Visio Film, 1999

 • opis bibliograficzny nagrania dźwiękowego

  Przykłady:

  Herbert Z., Wiersze, [płyta CD], Warszawa, Polskie Nagrania, 1997

  Wojenko, wojenko., W: Żołnierska nuta, [płyta CD], Chór Wojska Polskiego pod dyr. Andrzeja Banasiewicza, Warszawa, Polskie Nagrania, 1999

 • opis bibliograficzny elektronicznej książki

Przykład:

  Kopaliński  Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16, Łódź, PRO-media CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3

 • opis bibliograficzny fragmentu elektronicznej książki

Przykład:

  Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM], Wersja 1.00.000, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, ISBN 83-01-13194-2

 • Opis bibliograficzny artykułu z elektronicznego czasopisma

Przykład:

Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka, W: „Gazeta Wyborcza” [online], 27.10.2004, [dostęp do 28 października 2004], Dostępny w World Wide Web, <http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,2359844.html

                                                     


     Źródła:

 • Bibliografia załącznikowa i przypisy,”Biblioteka w szkole” 2004 nr 11, s. 26-27

 • Danuta Sebastian, Urszula Tobolska, Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne, „Poradnik Bibliotekarza” 2005 nr 3, s. 11-19

 

 

                                                                     opracowała mgr Bogusława Grabowska

 

 

Dla Ucznia

Licznik odwiedzin

statystyka